Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Pandemické ošetrovné

Pandemické ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná počas krízovej situácie poistencovi pri

 • osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do dovŕšenia 11 roku veku z dôvodu, že
  • detské jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v tomto zariadení bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná
 • osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravé dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom z dôvodu, že
  • škola, ktorú dieťa navštevuje bola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo
  • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie/izolácia alebo bola hospitalizovaná
 • osobnej a celodennej starostlivosti o inak zdravého blízkeho príbuzného (dieťa, rodič, starý rodič, vnuk, súrodenec, manžel, manželka, rodič manžela alebo manželky), z dôvodu, že zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou je uzavreté rozhodnutím príslušného orgánu alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie
 • osobnom a celodennom ošetrovaní chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku (potrebu musí potvrdiť lekár dieťaťa).

Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.

Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na pandemické ošetrovné má:

 1. zamestnanec
 2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Používateľ e-Služieb, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom tzv. elektronická identifikačná karta (eID) sa prihlási kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky, po čom bude presmerovaný na stránku slovensko.sk.
Druhá možnosť je že si nájde požadovanú službu.

Potreba:

 1. občiansky preukaz s elektronickým čipom – tzv. elektronická identifikačná karta (eID)

Používateľ e-Služieb, ktorý nemá občiansky preukaz, klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa bez eID“ a následne bude presmerovaný na verejný portál, kde vyplní údaje formulára. Po jeho vyplnení mu bude na mobilne číslo, uvedené vo formulári odoslaný SMS overovací kód, ktorý žiadateľ zadá a následne po overení SMS kódu bude formulár odoslaný.